វិញ្ញាបនប័ត្រប៉ាតង់

LOGO ០១

វិញ្ញាបនប័ត្រប៉ាតង់

Foshan City Zhengneng Shoes Co., Ltd. មានទីតាំងនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មស្បែកជើង ទីក្រុង Foshan ខេត្ត Guangdong ។